Najdôležitejšie body V. rokovania MZ v Košiciach

Zastupiteľstvo v Kośiciach, rokovanie poslancov

 

Pozrite si výber najdôležitejších bodov V. rokovania MZ v Košiciach.

Mestské zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 22. júna 2015 (pondelok) od 8.00 hod. Vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

 
Najdôležitejšie body programu:
(prílohy a meteriál k jednotlivím bodom rokovania nájdete v multi prílohách v závere dokumentu)
 
11.
Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
12.
Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
17.
Doplnenie dokumentu „Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu“ s účinnosťou od 1. 7. 2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
19.
Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
20.
Informácia o návrhu na redukciu počtu mestských častí na území mesta Košice (ústna informácia)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
22.
Harmonogram riešenia statického parkovania organizácie mesta Košice – informácia
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
23.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
35.
Dlhodobý prenájom bývalého kina Úsmev a pozemkov na Kasárenskom nám. č. 1 v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske združenie CINEFIL za účelom prevádzkovania centra audiovizuálnej kultúry
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
 
 
(bod. 12) Programu rozvoja mesta Košice 2015 – 2020
(bod. 17) Doplnenie dokumentu „Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu“
(bod. 19) vedenie mesta materiál nezverejnilo
(bod. 20) vedenie mesta materiál nezverejnilo
(bod. 35) Dlhodobý prenájom bývalého kina Úsmev