XV. rokovanie zastupiteľstva v Košiciach, doplnenie bodov rokovania

Polaček, Gibóda, Trnka, Žarnay, rokovanie MZ Košice, Kosit, EEI, poslanci

Na XV. rokovanie Mestského zastupiteľstva predkladáme dva nové body do programu:

0.1.     Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o.
0.2.     Verejno-obchodná súťaž na predaj 29 akcií v spoločnosti KOSIT, a.s.

Odôvodnenie:

0.1.   Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o.

V zmysle Nájomnej zmluvy 2012001646 medzi Mestom Košice (prenajímateľ)a EEI s.r.o (nájomca)z roku 2012 v článku VI. odsek 1 – 3, sme schválili ako poslanci mestského zastupiteľstva cit: „Koncepcia bude predstavovať záväzný harmonogram prevádzkovania, výstavby a rozšírenia MPS a bude podliehať schváleniu MZ“ Tento harmonogram sa stal súčasťou zmluvy pričom cit: “Nájomca sa v zmysle tejto Zmluvy zaväzuje zapracovať prípadne podmienky schvaľujúceho orgánu do predloženej koncepcie v lehotách a spôsobom dohodnutým so schvaľujúcim orgánom Prenajímateľa“

Zároveň sa Zmluva odvoláva na záväzok v článku VII odsek 3 preinvestovať v zmysle Harmonogramu a Koncepcie cit: „finančné prostriedky v celkovom min. objeme investičných prostriedkov 2 000 000 eur bez DPH a to v rozsahu a čase odsúhlasenom v zmysle článku VI, bod 1“

Na základe vyššie uvedeného,uznesenie, ktorým sme schválili Harmonogram vybudovania parkovacích miest nebolo splnené a zároveň spoločnosť EEI, s.r.o. porušila zmluvné záväzky. Preto je potrebné na rokovaní skonštatovať, že uznesenie nebolo splnené a vyvodiť v zmysle článku XII zodpovednosť a sankcie. 

0.2.   Verejno-obchodná súťaž na predaj 29 akcií v spoločnosti KOSIT, a.s.

Na decembrovom rokovaní MZ sme schválili proces na základe, ktorého primátor mesta Košice spustil predaj 29% podielu v spol. Kosit, a.s. v rámci verejno-obchodnej súťaže. Všeobecná hodnota 29% podielu podľa znaleckého posudku ku dňu 31.12.2015 bola stanovená na 3,1 mil eur. V súčasnosti sa predpokladá, že trhová hodnota tohto podielu sa pohybuje vo výške okolo 10 mil eur z dôvodu obrovských investícií a skupovania odpadových firiem po celom Slovensku

Naším cieľom je diskutovať o problematike a informovať poslancov aj úlohe samosprávy, ktorej úlohou je aj regulovať aochrániť trh pred vytváraním nebezpečných monopolov vo verejnom sektore služieb, ktoré budú mať dosah na budúce daňové zaťaženie obyvateľov. Okrem iného je nutné oboznámiť poslancov MZ o nebezpečnom a účelovom predaji 29%  z 34% mestského podielu v Kosite.

Navrhované body majú vplyv na ujmu (odvrátenie škôd)  s hospodárením a majetkom mesta Košice ako aj na plnenie úloh samosprávy. Preto sme poslancov mesta požiadali o súhlas s výnimočným zaradením týchto bodov do programu rokovania i napriek tomu, že neprešili § 9 až 13 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Košiciach

Ing. Jaroslav Polaček a Mgr. Marcel Gibóda