VYHLÁSNIE k EEI

Vyhlásenie, Polaček, Gibóda EEI, Parkovanie, Košice, primátor

Tlačové vyhlásenie  poslancov mesta Košice a aktivistov k usporiadanie vzťahov medzi Mestom Košice a EEI s.r.o., ktoré je predmetom rokovania na mestskom zastupiteľstve v pondelok 16.04.2018

 

(vyhlásenie poslancov)

Košice, 12.04.2018
Vysporiadanie sa so spoločnosťou EEI je politickým rozhodnutím. Má to byť však rozhodnutie racionálne a najmä rozhodnutie zodpovedné.

Nemôže to byť rozhodnutie, ktorým vedenie mesta na čele s nevoleným primátorom Petruškom a poslancami za stranu SMER a stanu Šport do Košíc, sleduje jediný cieľ, ktorým je strach z nezvoliteľnosti a to, že téma parkovania, by mohla rezonovať v novembrových komunálnych voľbách.

Sme proti tomu, aby sme akýmkoľvek spôsobom kompenzovali nekompetentné rozhodnutia primátora Rašiho a jeho poslancov z minulých období.

V pondelok, väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, ktorá podporovala parkovaciu spoločnosť  EEI má jedinečnú možnosť obnovy svojej reputácie a šancu zastavenia série zlých rozhodnutí.

Uznesenia, ktoré nám bez podkladov predložil riaditeľ magistrátu p. Lazúr so zastupujúcim primátorom Petruškom je absurdné, nezodpovedné a cítiť z neho príležitosť zabetónovať spoločnosť EEI v centrálnej mestskej zóne na ďalšie roky.

Je nanajvýš absurdné,  aby sme ako poslanci naslepo splnomocnili povereného primátora Petruška na to, aby uzatváral akýkoľvek dodatok zmluvy s EEI k zmluve, ktorá je aj podľa NKÚ neplatná.

My tu nie sme na to, aby sme slúžili politicky spriazneným podnikateľom a známym Richarda Rašiho.
My tu nie sme na to, aby sme boli vašimi bábkami.
My tu nie sme na to, aby sme vytvárali finančné náhrady pre podnikateľa, ktorý nemá nič proti tomu, aby potajomky financoval politické kampane.

Ak s EEI spriaznená väčšina poslancov mesta Košice v pondelok nezmení postoj k predloženým podkladom, stane sa spolu s povereným primátorom Petruškom zodpovednými za škody, ktoré spôsobia na majetku mesta teda nám Košičanom.

V kontexte udalostí, ktoré s parkovacou spoločnosťou EEI súvisia platí, že poslanci mesta a ani pán Petruško nie sú imúnni voči škodám, ktoré spôsobia.

Jaroslav Polaček (nez.), poslanec MZ v Košiciach
Marcel Gibóda (nez.), poslanec MZ v Košiciach
Daniel Rusnák (KDH), poslanec MZ v Košiciach
Bernard Berberich (KDH), poslanec MZ v Košiciach
Lucia Gurbáľová (KDH), poslanec MZ v Košiciach

Miloš Ihnát (nez.), poslanec MZ v Košiciach

(vyhlásenie aktivistov)

Vážená pani poslankyňa / pán poslanec,

na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach 16. apríla 2018 máte  rozhodovať o usporiadaní vzťahov medzi Mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI s.r.o. Pôjde predovšetkým o výšku finančného vyrovnania, zloženú z prevodu technického zhodnotenia  (1,6 mil. € bez DPH) a z hodnoty kontraktu, t.j. kompenzácií za predčasné ukončenie zmluvy. Materiály k zastupiteľstvu ešte včera neobsahovali vyčíslenie týchto náhrad. Nedá sa vylúčiť, že ich iniciatívne „vyčísli“ EEI vlastným znaleckým posudkom – vo svoj prospech, bez oponentúry mesta a neskoro - v čase po uzávierke materiálov.

Nové okolnosti, s ktorými ste ešte neboli oboznámení, však nastoľujú ešte zásadnejšiu otázkunároku EEI na kompenzácie.

Prvou z okolností jedonedávna utajovaný protokol z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Odhliadnuc od viacerých závažných zistení, zakladajúcich trestnoprávnu zodpovednosť, NKÚ konštatuje neplatnosť zmluvy mesta a EEI od samého začiatku. Toto zistenie vylučuje platnosť schválenia dodatku k zmluve o usporiadaní vzťahov tak, ako ho predpokladá návrh uznesenia. Pozitívom je, že neplatnosť zmluvy prezentovaná v protokole otvára nové právne možnosti riešenia, ktorých výhodnosť pre mesto sa doposiaľ neposudzovala. Preto prekvapujú obštrukcie mesta (žaloby), ktoré účelovo odďaľujú prerokovanie protokolu na zastupiteľstve. Ak už teda mesto neuspelo so žalobou na NKÚ, po jej zamietnutí Krajským súdom v Bratislave ako neprípustnej malo a má vedenie mesta povinnosť najprv informovať o závažných zisteniach poslancov a zdržať sa akýchkoľvek ďalších krokov v rozpore so zisteniami NKÚ.

Na pochybenia exprimátora Richarda Rašiho v kauze EEI sa odvoláva nedávna výzva predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Vyvstáva otázka aj na iných: kto a prečo bráni hľadaniu iných, výhodnejších riešení vychádzajúcich z neplatnosti zmluvy? Ktorí šiesti poslanci sa aj takto chcú vyhnúť trestnému stíhaniu?

Druhou novou okolnosťou je podnet,ktorý v polovici marca 2018 podali poslanci Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda spolu s advokátom Romanom Frnčom (SaS)  na Okresný súd v Žiline  na spoločnosť EEI s. r. o. kvôli nezrovnalostiam pri jej zápise do Registra partnerov verejného sektora  (Verifikačný dokument). Dôvodom podania podnetu je podozrenie, že spoločnosť EEI neuviedla správne údaje o užívateľoch konečných výhod z podnikania tejto spoločnosti. Podľa advokáta Romana Frnča ak súd vyhodnotí, že spoločnosť uvádzala neúplné a nepravdivé údaje, tak EEI vymaže z Registra partnerov verejného sektora. Mesto Košice by v zmysle platnej legislatívy mohlo odstúpiť od zmluvy s EEI bez toho, aby muselo tejto spoločnosti vyplácať akúkoľvek náhradu škody či náhradu ušlého zisku. Okrem odstúpenia od zmlúv s EEI aj v iných mestách hrozí EEI podľa Romana Frnča aj pokuta vo výške neoprávnene získaného hospodárskeho prospechu, ktorý priamo súvisí s výškou vybratého parkovného vo všetkých mestách, v ktorých podniká. Podanie podnetu je pre Košice a jeho obyvateľov príležitosťou, aby v praxi využili „protischránkový zákon“ schválený vládnou koalíciou a aby preukázali jeho užitočnosť.

Povinnosťou samosprávy je predchádzanie škodám pri nakladaní s jej majetkom.  Nechápeme preto náhlenie predkladateľa materiálu pána zastupujúceho primátora Martina Petruška so schválením zlatého padáku pre EEI. Žiadame vás, poslancov, aby ste mu kvôli vyššie uvedeným novým okolnostiam navrhli odložiť na neskôr prerokovanie bodu o usporiadaní vzťahov mesta a EEI. Za zodpovedné považujeme počkať na verdikt Okresného súdu v Žiline a tiež prednostné prerokovanie a schválenie protokolu o kontrole NKÚ, ktorý bol z istých dôvodov pred vami dlhodobo utajovaný. Upozorňujeme, že schválenie akéhokoľvek uznesenia uznávajúceho záväzok mesta voči EEI  zamedzí do budúcna pre mesto akýkoľvek výhodnejší postup.

Čas do rozvodu s EEI sa môže využiť k príprave mesta na prevzatie správy parkovania okamžite v deň, keď za spoločnosťou EEI zatvoríme v zónach 1 - 10 dvere. Mesto stále nepredstavilo verejnosti alternatívy, kto a ako bude parkovanie prevádzkovať. Tiež nie je známe financovanie usporiadania a nie sú známe predpokladané náklady na prevádzku systému parkovania. Taktiež nikde nie je napísané, že mesto musí pokračovať v systéme parkovania „profesionálnej“ parkovacej firmy so zónami 1-10, keďže aj ten bol predmetom kritiky. Žiadame pripraviť systémovú konverziu plateného parkovacieho systému z výhodnosti pre súkromnú firmu na výhodnosť pre mesto a jeho obyvateľov. To všetko po odkomunikovaní s verejnosťou, aby sa predišlo protestom známym z minulosti. 

Henrich Burdiga, občiansky aktivista (iniciatíva: Nezaplatím EEI ani cent! Občianska neposlušnosť)
Ing. Karol Labaš, občiansky aktivista (iniciatíva: Nechcem platiť EEI pred blokom)