Unáhlené finančné kompenzácie pre EEI

EEI, poberateľ výhod, Polaček, Frnčo, advokát, primátor, parkovanie, Košice, Fellegi

Musí Mesto Košice vyplatí miliónové odškodné parkovacej spoločnosti EEI? Kto je v skutočnosti príjemca konečných výhod z tohto podnikania? Pýtajú sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach 16. apríla 2018 budú poslanci rozhodovať o usporiadaní vzťahov medzi Mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI s.r.o. Jednou z najzásadnejších vecí, od ktorých bude závisieť hlasovanie poslancov, bude vyplatenie státisícových finančných náhrad a kompenzácií za predčasné ukončenie výberu parkovného v zónach 1-10 spoločnosťou.

I napriek tomu, že Mesto Košice má niekoľko možností ako sa vyhnúť kompenzáciám, nezávislí poslanci MZ Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda sú presvedčení, že mesto nehľadá spôsob ako sa miliónovým škodám vyhnúť, ale je rozhodnuté za každú cenu odškodniť spoločnosť EEI formou obrovskéj finančnej kompenzácie z mestského rozpočtu.

Obaja nezávislí poslanci Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda spolu s advokátom Romanom Frnčom (SaS) podali na Okresný súd v Žiline v polovici marca 2018 podnet na spoločnosť EEI s. r. o. kvôli nezrovnalostiam pri jej zápise do Registra partnerov verejného sektora. (pozn.:pozri aj Verifikačný dokument)

Všetci traja sa domnievajú, že spoločnosť EEI neuviedla správne údaje o užívateľoch konečných výhod z podnikania tejto spoločnosti, ktorá zabezpečuje parkovanie okrem iných miest aj v meste Košice. Okresný súd v Žiline už medzičasom vyzval spomínanú firmu, aby sa vyjadrila k tomuto podnetu.

Odškodné pre EEI je unáhlené

„Ak súd vyhodnotí, že EEI s. r. o. uvádzalo neúplné a nepravdivé údaje, tak túto spoločnosť vymaže z Registra partnerov verejného sektora. Pre obyvateľov mesta by to znamenalo, že mesto Košice by v zmysle platnej legislatívy mohlo odstúpiť od zmluvy s EEI s. r. o. bez toho, aby muselo tejto spoločnosti vyplácať akúkoľvek náhradu škody či náhradu ušlého zisku, myslí si advokát Roman Frnčo.

Okrem odstúpenia od zmlúv s EEI aj v iných mestách, hrozí EEI podľa Romana Frnča aj pokuta vo výške neoprávnene získaného hospodárskeho prospechu, ktorý priamo súvisí s výškou vybratého parkovného vo všetkých mestách, v ktorých podniká.

Čítaj tiež k téme prepojenia EEI na politikov: Predstavitelia mesta Košice sú skorumpovaní! Dokazuje to nahrávka.

Ako uviedol poslanec Marcel Gibóda, povinnosťou mesta Košice v zastúpení povereného primátora Petruška je nakladať s majetkom Košičanov obozretne a hlavne nespôsobiť mestu miliónové škody. „Vyzývam pána zastupujúceho primátora Petruška, ale aj poslancov mestského zastupiteľstva, aby sme urobili všetky dostupné kroky a počkali s vyplácaním náhrad do času, kým súd nerozhodne o podnete.“

Poslanca Jaroslava Polačeka mrzí, že sa stále nedozvedeli výšku kompenzácií pre EEI a ani spôsob výpočtu finančných náhrad. „Vedenie mesta pokračuje v razení Rašiovskej cesty poslancom nedávať žiadne informácie prípade im ich položit na stôl až tesne pred hlasovaním, aby nemali čas argumentovať. Dúfam, že výšku kompenzácii nám nepredloží priamo právny zástupca EEI tak, ako to bolo naposledy s právnou analýzou.“ 

Mesto Košice sa nevie vyjadriť k výške kompenzácií pre EEI ani týžďen pred rokovaním Mestského zastupiteľstva ako to uviedol na štvrtkovom rokovaní poverený primátor Petruško. Magistrát sa ovoláva na analýzu, ktorú predloží poslancom po tom, ako ju obdrží. Neoficiálne zdroje hovoria o sume za odškodnenie spoločnosti vo výške okolo jedného milióna eur.

Mimoriadne rokovanie k EEI  

Poslanci požadujú, aby sa uznesenia okolo EEI nerobili na rýchlo, aby sa počkalo na vyjadrenie Žilinského súdu, a aby sa dopracovali podklady k tomu, čo nastane v deň, keď za spoločnosťou EEI zatvoríme v zónach 1 - 10 dvere.

Poslanci uviedli, že budú žiadať zvolanie mimoriadneho rokovania zastupiteľstva k parkovaniu ako aj zmenu uznesenia prijatého za účelom usporiadanie vzťahov so spoločnosľou EEI. Je totiž dôležité spracovať nielen nové informácie ohľadne prebiehajúceho súdu, ktoré majú zásadný vplyv na "vyplatenie" spoločnosti EEI ale aj preto, pretože mesto stále nepredstavilo spôsob ako bude parkovanie prevádzkovať, čo nás to bude stáť, prípadne aké výnosy resp. náklady na prevádzku a na zveľaďovanie systému parkovania môžeme očakávať. Už rok sa snažíme získať na mestskom zastupiteľstve okrem iných ekonomických informácii aj informácie napríklad o výnosoch jednotlivých parkovacích automatoch, avšak počúvame samé výhovorky ako sa to nedá,“ uviedli na záver obaja poslanci.  

Vyjadrenie Košickej pobočky strany SaS:
V prípade preukázania nedodržania zákona firmou EEI s.r.o., strana SaS očakáva vyvodenie nielen zodpovednosti ale aj zákonné odstúpenie od zmluvy zo strany mesta Košice. Následne zodpovednú prípravu novej parkovacej politiky v meste Košice. Zároveň chceme touto cestou vyjadriť poďakovanie Romanovi Frnčovi a poslancom Jaroslavovi Polačekovi a Marcelovi Gibódovi za spoluprácu a angažovanosť v tejto téme.

Video o prepojení pána Fellegiho stojaceho za firmou EEI a jej úspechmi Košiciach.

Čo je Register partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora bol zavedený tzv. „protischránkovým zákonom“. Každá spoločnosť, ktorá vstupuje do verejného obstarávania vo väčšom objeme prostriedkov, musí byť v tomto registri registrovaná a musí identifikovať svojich tzv. konečných užívateľov výhod – ide o osoby, ktoré ľudovo povedané „stoja za spoločnosťou a majú z nej zisk“. Právne povedané konečnými užívateľmi výhod sú najmä osoby, ktoré majú priamy či nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach spoločnosti.

Z Registra partnerov verejného sektora možno zistiť, že konečným užívateľom výhod spoločnosti EEI s. r. o.  má byť pán Ing. Ján Fellegi. PhD. 

(https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/9021).

Pán Ing. Fellegi bol do registra zapísaný na základe toho, že spoločnosť Bros&Co. Holding s.r.o., ktorej je jediným spoločníkom, by mala mať v spoločnosti EEI s.r.o. obchodný podiel vo výške 50,1 % - uvedené vyplýva zo spoločenskej zmluvy EEI s. r. o. z roku 2011. V roku 2015 sa však tento podiel zmenil na 6,89 %. V registri sa však napriek tomu uvádza, že konečným užívateľov výhod je Ing. Fellegi hoci by na základe obchodného podielu spoločnosti Bros&Co. Holding s.r.o. vo výške 6,89 % ním nemal byť, keďže tým pádom nemá priamy či nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach spoločnosti EEI s.r.o., ale len 6,89 %. Konečným užívateľom by mohol byť len na základe iných skutočností, ak by tzv. oprávnená osoba, čiže advokátska kancelária, ktorá zapisovala EEI s. r. o. do registra, vyhodnotila, že napriek tomu, že Ing. Fellegi nemá podiel vo výške 25 % mal by byť zapísaný ako konečný užívateľ výhod, keďže fakticky ovláda spoločnosť EEI s.r.o. Takéto skutočnosti sa však vo verifikačnom dokumente zverejnenom v registri neuvádzajú. Nie je preto zrejmé, prečo bol Ing. Ján Fellegi zapísaný ako konečný užívateľ výhod, teda EEI s.r.o. neuviedla do registra úplné a pravdivé údaje.