Sever - rozvojové zámery pre obdobie 2020-2021

Mestská časť tieto zámery plánuje a realizuje v úzkej spolupráci s mestom Košice a tak spoločne pracujú obidve časti samosprávy na ucelenom rozvoji Severu.

Spoluprácu mesta a Severu v tejto oblasti plne podporujú aj primátor Jaroslav Polaček, námestník primátora Marcel Gibóda a starosta Mestskej časti František Ténai.

Z aktivít vyberáme:

  • Rekonštrukcia MHD prístreškov
  • Športové a detské ihriská
  • Oprava Komunikácii
  • Schodisko Račí potok
  • Cyklodoprava
  • Statická doprava
  • Verejné osvetlenie
  • Verejné priestranstvá
  • Kontajneroviská

Pre viac informácií k zámerom realizovaných v Mestskej časti Košice Sever v období rokov 2020 - 2021 - viď príloha.