Otovrený list primátorovi Košíc k developerským projektom v MČ

Apartmánové domy pre športovcov na štadióne Lokomotíva, Nadstavba Obchodného domu Mier

Vážený pán primátor mesta Košice Richard Raši.

(celé znenie listu TU)

Na XV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach, sme schválili Štatút mesta Košice, ktorý prinavrátil mestským častiam možnosť vyjadrovať sa k investičným zámerom. Vy ste schválenie štatútu osobne ocenili slovami pre regionálne denníky cit: „Novinkou je, že k akýmkoľvek zámerom, napríklad investičným, sa budú môcť vyjadriť jednotlivé mestské časti. Zákon to síce neprikazuje, ale je to práve jedna z vecí, ktorá bude prospešná aj pre občanov.“

Na základe uvedeného Vás chceme v mene občanov mestskej časti Košice-Sever požiadať o zmenu stanovísk odborných referátov mesta Košice k územným a stavebným konaniam v dvoch investičných zámeroch, nakoľko máme obavy, že Mesto Košice nemalo možnosť zohľadniť uznesenia zastupiteľstva Mestskej časti  Kosice-Sever vo svojich stanoviskách.

Nadstavba Obchodného domu Mier - námestie Jána Mathého
Dňa 14.09.2016 poslanci na riadnom zasadnutí MZ MČ Košice-Sever po odporúčaní Komisie rozvoja pri MZ prijali uznesenie, ktorým vyjadrili nesúhlas so 4. aktualizovaným riešením projektovej dokumentácie stavby “Nadstavba Obchodného domu Mier“ (uznesenie v prílohe)16.05.2017 prebehne na stavebnom úrade územné konanie, pričom spoluvlastníkom tejto stavby je Mesto Košice, ktoré okrem iného tam umiestnilo mestskú políciu – stanica Sever.

Apartmánové domy pre športovcov na štadióne Lokomotíva – 2.etapa
Dňa 19.04.2017 poslanci na riadnom zasadnutí MZ MČ Košice-Sever po odporúčaní Komisie rozvoja pri MZ prijali uznesenie, ktorým vyjadrili nesúhlas s predloženou projektovou dokumentáciou a samotným zámerom pre územné konanie Košická investičná s.r.o. vo veci výstavby „Apartmánové domy pre športovcov“ - 2. etapa z dôvodu zachovania účelu športovísk. Jedná sa o športovo-apartmánový areál situovaný v areáli štadióna Lokomotíva v mieste tréningových futbalových ihrísk. (uznesenie v prílohe)

Všeobecné uznesenie k zásahom do mestskej zelene
Dňa 14.09.2016 poslanci na riadnom zasadnutí MZ MČ Košice-Sever prijali aj uznesenie, ktorým nesúhlasia so zaberaním mestskej zelene v mestskej časti na úkor stavebných aktivít, bez predchádzajúceho súhlasu miestneho zastupiteľstva (uznesenie v prílohe).

 

Vážený pán primátor,

teraz prišiel ten správny čas, aby ste dodržali svoje vlastné slová, slová primátora cit: „ ...ja potrebujem záväzné vyjadrenie mestskej časti. Pretože pre mňa sú partnerom obyvatelia, ale zároveň aj mestská časť, ktorá ich reprezentuje. A tak som sa rozhodol, že tak budem postupovať. Keď mestská časť povie nie, tak nie, povie áno tak sa môže jednať ďalej...,ktoré odzneli na rokovaní MZ.

Mestská časť v oboch projektoch povedala rozhodné nie a je len vo Vašich rukách, či budete rešpektovať vôľu Košičanov skrz miestne zastupiteľstvá alebo Mesto Košice zastúpené Vami, bude podporovať developerov a biznismenov v  projektoch na úkor kvality bývania a spokojnosti nás obyvateľov mesta Košice.

Veríme, že urobíte maximum a vyhoviete miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice-Sever v zmysle Vašich verejných vyjadrení, ktorými ste dali záruku, že názor mestských častí Váš úrad bude rešpektovať.  Zároveň tak budete rešpektovať vôľu obyvateľov dotknutých území, ktorí svoj nesúhlas s predkladanými zámermi vyslovili verejne a to aj prostredníctvom petícii a občianskych iniciatív.

S úctou

Ing. Jaroslav Polaček
Mgr. Marcel Gibóda

Poslanci MZ Košice a MZ Košice – Sever