Poslanecký podnet na vykonanie kontroly v bytovom podniku mesta Košice


Ďalší zo série briefingov zorganizovali poslanci Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda spolu s poslancami mesta Košice Alfonzom Halenárom, Milošom Ihnátom, Miroslavom Špakom a Otom Žarnayom na tému: Poslanecký podnet na vykonanie kontroly v BPMK.

Poslanci mesta požadujú dôkladnú kontrolu v Bytovom podniku mesta Košice

V Podnete poslanci mesta požiadali hlavného kontrolóra o vykonanie dôkladnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami v Bytovom podniku mesta Košice, s. r. o..

Podnet ktorý poslanci odovzdali (27. 03. 2015) do podateľne Magistrátu mesta Košice, vznikol z dôvodu domnienky,  že osoby zodpovedné za vedenie spoločnosti so 100-percentnou účasťou Mesta Košice, využívali zdroje Bytového podniku k svojmu osobnému prospechu a to tak, že zhodnocovali svoje nehnuteľnosti vo svojom osobnom vlastníctve z verejných zdrojov.

Poslanci v podnete žiadajú preveriť nielen medializovanú nehnuteľnosť technického riaditeľa, ktorý potvrdil, že jeho byt na Masarykovej ulici bol rekonštruovaný firmou, kde šéfuje. Miloš Ihnát doplnil, „Z výpovedí tretích osôb sme rozšírili predmet kontroly aj na rekonštruované objekty na Pasteurovom námestí č. 6 a Pri Nemocnici č. 2.“

Podľa Alfonza Halenára je zarážajúce, že poslanci mesta sa dozvedajú o takýchto podozreniach zo zneužívania vedúceho postavenia pracovníkov z médií. “Podnet  je motivovaný snahou priniesť viac informácií o používaní prostriedkov mesta v BPMK,” povedal.

Poslanci informovali, že podnetu predchádzala žiadosť z 18. 03. 2015, kedy požiadali Mesto Košice, aby na najbližšie rokovanie zastupiteľstva primátor zaradil bod s názvom: Správa konateľa BPMK, s. r. o. o celkovom hospodárení  BPMK, s. r. o. za obdobie od jeho menovania do funkcie. Magistrát mesta Košice zamietol ich iniciatívu na základe záverov z porady primátora. (Stanovisko magistrátu)

„Ostali sme zaskočení z reakcie mesta o nezaradení bodu týkajúceho sa správy o hospodárení BPMK. Primátorovi mesta by malo záležať na transparentnosti a mal by vyvíjať snahu v odstraňovaní  konfliktov záujmov u zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme,“ uviedol Marcel Gibóda.

„Nemôžeme pripustiť ani len domnienky o tom, že vedúci predstavitelia mestských podnikov by mohli zhodnocovať svoje majetky za peniaze Košičanov,“ vysvetlil dôvod podania podnetu Jaroslav Polaček.

Všetci poslanci deklarovali, že na najbližšie mestské zastupiteľstvo predložia návrh, ktorým navrhnú obmedzenie prijímať objednávky mestských podnikov od vedúcich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Podnet podporili poslanci mestského zastupiteľstva:

  • Jaroslav Polaček
  • Marcel Gibóda
  • Alfonz Halenár
  • Miloš Ihnát
  • Miroslav Špak
  • Oto Žarnay

(správa obsahuje prílohy)

Briefing sa uskutočnil: Pred bytom Ing. Martina Pašku -  technického riaditeľa BPMK o 15:00 hod, 27. 03. 2015 na Masarykovej ulici č.1 v Košiciach.