Poslanecký návrh na IV. rokovanie zastupiteľstva mesta

Zasadacia miestnosť - MMK

V zmysle časového plánu rokovaní Mestského zastupiteľstva sme primátorovi a vedeniu mesta Košice predložili žiadosť na prerokovanie nasledujúcich bodov:

Správa primátora mesta Košice o stave rekonštrukcie električkových tratí

Náplň a úlohy komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach

Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Košiciach

Nasledujúce Mestské zastupiteľstvo v Košiciach sa bude konať  22.06.2015.

Prílohy obsahujú:
Krycie listy, dôvodové správy, návrhy na uznesenia