Poslanci Polaček a Gibóda napadli na košickom súde zmluvu o predaji 29 percent akcií firme KOSIT.

Kosit, predaj, žaloba, Polaček, primátor, Jaro Polaček, Jaroslav Polaček, košice, poslanci, poslanec, košická spaľovňa, kosice, polacek, kosit, obťažovanie

Nezávislí poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda podali na Okresný súd Košice žalobu na Mesto Košice a na maltskú spoločnosť Wood Waste Management Limited, ktorá je majoritným akcionárom spoločnosti KOSIT.

V žalobe žiadajú súd, aby svojim rozhodnutím určil, že zmluva, ktorou Mesto Košice 6. júla 2017 previedlo 29 percent  akcií spoločnosti KOSIT a ktorou mesto prišlo aj o spaľovňu odpadov, za kúpnu cenu odsúhlasenú mestským zastupiteľstvom v Košiciach vo výške 4,61 miliónov eur, je neplatná. 

Spoločnosť KOSIT poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva v meste Košice a to nie len tým, že zbiera odpad, ale aj zabezpečuje jeho likvidáciu v spaľovni odpadov, či poskytuje množstvo ďalších služieb mestu Košice. Mesačne spoločnosť KOSIT vyfakturuje za poskytované služby mestu Košice priemerne 1 milión eur.

Koncom roka 2014 sa jej väčšinovým vlastníkom stala na Malte registrovaná spoločnosť Wood Waste Management Limited (66 %), zvyšných 34 percent akcií patrilo Mestu Košice. Mestské zastupiteľstvo v júni 2017 schválilo 25 hlasmi uznesenie o predaji 29 percent akcií Wood Waste Management Limited za cenu 4,61 milióna eur.

Poslanci Polaček a Gibóda majú dôvodné podozrenie, že pri prevode akcií spoločnosti na jej majoritného akcionára boli porušené viaceré právne predpisy.

„Naše najväčšie výhrady spočívajú v tom, že znalecký posudok nebol aktualizovaný ku dňu predaja, ale vychádzal z údajov platných v decembri roku 2015. O predaji akcií sa na zastupiteľstve rokovalo 19. júna 2017. Znalecký posudok teda nebral do úvahy majetok, ktorý spoločnosť nadobudla v čase medzi posudzovaním spoločnosti a jej predajom. Jedná sa o rôzne spoločnosti na východnom Slovensku, ktoré zabezpečovali likvidáciu a zber odpadu. Údaje v znaleckom posudku tak boli vyše 1,5 roka staré. Málokto si spomína, že o sprístupnenie znaleckého posudku, ktorý bol zaplatený z mestskej kasy, som mesiace bojoval, pričom do dnes mi nebol v plnom rozsahu sprístupnený. Neviem si predstaviť situáciu, že by ktokoľvek kupoval alebo predával napríklad svoj byt bez toho, aby sa zoznámil s aktuálnou cenou svojej nehnuteľnosti. Patrí to predsa k základnej schopnosti každého človeka s akýmkoľvek vzdelaním. “uviedol po podaní žaloby poslanec Jaroslav Polaček.

Mestský poslanec v tejto súvislosti pripomína, že okrem pár poslancov nikoho iného v mestskom zastupiteľstve nezaujímali v čase hlasovania jeho výhrady k samotnému predaju. Polaček to považuje za smutný prípad nakladania s majetkom nielen spoločnosti KOSIT a košickej spaľovne, ale aj za politickú realitu mesta Košice.

„Z tohto dôvodu nemožno považovať povinnosť mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať svoj majetok za dodržanú. Som presvedčený, že v prípade právneho úkonu, ktorý predajom akcií Mesto Košice uzatvorilo bola táto zákonom stanovená povinnosť porušená. Keďže išlo o právny úkon, ktorý svojím obsahom odporuje zákonu, mal by ho súd označiť ako neplatný.“ Polaček vysvetlil, že v zmysle platného zákona o majetku obcí takúto žalobu môže podať akýkoľvek obyvateľ s trvalým pobytom v meste do jedného roka od predaja. Vysvetli, že nakoľko vyčiernené strany v znaleckom posudku mu nedávali podrobné informácie o Kosite, museli s Gibódom trpezlivo čakať takmer rok  na Výročnú správu o hospodárení spoločnosť KOSIT za rok 2016, ktorá bola zverejnená len pred pár dňami. Až tak získali dôkazy a už im nič nebránilo v podaní žaloby na príslušný súd.

Ako doplnil poslanec Gibóda, pri prevode akcií na spoločnosť Wood Waste Management Limited bol nielenže porušený zákon, ale aj Obchodný zákonník a Stanovy spoločnosti KOSIT. V nich je uvedené, že ak sa akcionári nedohodnú inak, akýkoľvek prevod akcionárom na tretiu osobu v súlade bude prevodom na jedinú tretiu osobu príjemcu a musí sa vzťahovať na všetky takéto obyčajné akcie. Ak Mesto Košice chcelo podľa neho predať akcie, muselo by predať celý svoj obchodný podiel vo výške 34 percent a nie iba vo výške 29 percent.

„Mesto Košice sa v rozpore so stanovami spoločnosti KOSIT rozhodlo vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prevod 29 kusov akcií, čím postupovalo v rozpore so stanovami akciovej spoločnosti KOSIT a teda aj v rozpore s ustanovením deviateho odseku § 156 Obchodného zákonníka. Následný prevod 29 kusov akcií z Mesta Košice na Wood Waste Management Limited bol už len dôsledkom takéhoto nezákonného postupu spôsobujúceho aj z tohto dôvodu neplatnosť predmetnej zmluvy. V súlade s Obchodným zákonníkom by pri 34 percentách akcií získal ich nový majiteľ aj ďalšie právo na riadenie podniku. Podľa stanov spoločnosti sa to však nemohlo udiať,“vysvetľuje Polaček.

Obaja poslanci napádajú aj výslednú sumu 4,61 milióna eur, za ktorú 29 percent akcií spoločnosti KOSIT prešlo z Mesta Košice na  spoločnosť Wood Waste Management Limited. Tvrdia, že suma je neprimerane nízka a rovná sa len štyrom mesačným faktúram, ktoré Mesto platí spoločnosti KOSIT za objednané služby.

„Do hodnoty 29-percentného akciového podielu v Kosite nebol zahrnutý nárast hodnoty majetku spoločnosti viacerými akvizíciami. Navyše z Konsolidovanej výročnej správy spoločnosti KOSIT za rok 2016 vyplýva, že v roku 2016 boli výrazne zvýšené prevádzkové výnosy. Spoločnosť tak isto oznámila potrebu veľkých investícií, ktoré sa podľa aktuálnej Konsolidovanej výročnej správy za rok 2017 nezrealizovali. Zo znaleckého posudku spoločnosti Kontech však nie je možné zistiť, či pri stanovení všeobecnej hodnoty akcií v ňom bol zohľadnený  aj uvedený nárast výnosov z vymenovaných zdrojov. Podľa nášho názoru všetky tieto faktory spôsobili, že hodnota firmy je vyššia. Máme za to, že Mesto Košice svoj akciový podiel predalo pod cenu,“hovoria poslanci.

Spomínaní poslanci mestského zastupiteľstva Polaček a Gibóda dodali, že cieľom ich žaloby je aj to, aby sa Košičania nestali rukojemníkmi spoločnosti KOSIT po tom, čo v roku 2021 skončí zmluva medzi mestom Košice a touto spoločnosťou na zber a likvidáciu odpadu. Mesto Košice nemá inú možnosť ako pristúpiť na podmienky spoločnosti KOSIT, pretože v súčasnosti iná možnosť na likvidáciu odpadu z nášho mesta neexistuje. 

„Veríme, že súd preukáže neplatnosť zmluvy o prevode akcií a tie sa vrátia do majetku Mesta Košice. Mestu Košice tak bude opätovne patriť 34 percent akcií a bude mať možnosť ovplyvňovať niektoré procesy v spoločnosti ako právne tak aj ekonomicky. Ak zvrátime aby Wood Waste Management Limited nemal 95 percent akcií Kositu, obyvatelia mesta by sa tak nestali rukojemníkmi tejto spoločnosti, ktorej vlastnícka štruktúra je prepojená cez Wood & Companyaj s parkovacou spoločnosťou EEI, o čom už v minulosti informovali médiá.

V tomto prípade je veľmi dôležité pozerať sa aj do budúcnosti a predísť tak neodôvodnenému zvýšeniu cien, ktorým sa už viackrát vyhrážali predstavitelia spoločnosti KOSIT v prípade, ak Mesto nebude akceptovať ich návrhy.
 

Tlačová spava