Poslanci na Severe chcú EEI

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, nezaparkujem, Sever, Gaj, Košice-Sever

Na XII zaadnutí MZ MČ Košice - Sever pod číslom 152/2016 poslanci mestskej časti schválili koncepciu parkovania a zavedenie rezidentskej zóny. Nakoľko poslanci MČ Košice - Sever si nepamätajú ako hlasovali a či vôbec niečo schvaľovali uverejňujeme doslovný prepis celej diskusie ako aj výpis z uznesenia a hlasovania.

Prílohy:
 ZÓNY Košice-Sever I.-VI.
 Koncepcia Sever - GRAFIKA
 Koncepcia DODATOK

Bod č. 12 Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Košice – MČ Košice – Sever

Správu uviedol starosta Gaj, ktorý poţiadal pána Hučka, zamestnanca, aby podrobnejšie informoval o priebehu a genéze parkovacej politiky. 
Pán Hučko uviedol, že bod je zaradený do rokovania v zmysle uznesenia č. 115. Riešenie statickej dopravy na území mesta KE je základom pre riešenie dopravy, ktorá sa začala prerokovať v decembri 2012, v januári 2013, kde spoločnosť EEI prezentovala koncepciu. Naše zastupiteľstvo prijalo 4 uznesenia, kde MČ sa vyjadrila ku mestskej koncepcii, vychádzala z nájomnej zmluvy, bola transformovaná a uplatnená v uznesení MZ prijatím VZN č. 157 o dočasnom parkovaní, ktoré bude účinné od 1. 7. 2015. Toto VZN upravuje po spracovaní všetkých materiálov na území mesta upravuje ako bude riešená statická doprava v meste, MČ Sever je integrálnou súčasťou severnej hranice tejto sondy, kde to bude uplatňované. Pre nás je nevyhnutné sa s tým vysporiadať, nie je v súčasnosti právna úprava, ktorá by dokázala riešiť státie na chodníkoch, prechádzanie po chodníku, polícia nie je schopná riešiť tento stav. V súčasnosti je tu badateľný nárast parkovania vozidiel na Severe, ktoré sú už za hranicou Letná, napr. Festivalové námestie.
Alternatíva ani nie je moţná, nakoľko tento princíp je predkladaný bude môcť zabezpečiť preznačenie niekoľkých ulíc na Severe, regulovanie parkovania, a účinne by bolo možné riešiť výstavbu parkovacích miest. V koncepcii je uvádzaný aj ekonomický odhad aj počet parkovacích miest. Riešilo by to nevhodnú situáciu aj vo vnútroblokových priestoroch, ktorá momentálne nie je doriešená a mesto ani nerieši účinne súčasný stav. Oznámil, ţe MČ obdŕţala písomné stanovisko aj od mesta Košice k záväzku garantovania výstavby parkovacích miest. Mesto odpovedalo, ţe zmysle nájomnej zmluvy podľa čl. 6 a 7 EEI zrealizuje výstavbu na vlastné náklady a prevádzkovanie vo vlastnej réţii. EEI vyslovila názor že je schopná horizont skrátiť a dokončiť do dvoch rokov. Proces by mohol začať projekciou jednotlivých lokalít. Grafická časť v predloţenej koncepcii je ilustračná. Každá ulica bude mať vlastné projektové riešenie, od ÚHA, DI, atď. Polícia má páku na to aby riešila čo sa deje na mestských komunikáciách.

Poslanec Gibóda sa spýtal, či MČ, miestny úrad, nejakým spôsobom v realite preverovali predkladané návrhy. Ing. Hučko odpovedal, ţe pán Tomanovič to MZ vysvetlil, že grafika môže byť aţ vtedy reálna ak bude odsúhlasená na úrovni Krajského dopravného inšpektorátu, ako povolené dopravné značenie. Kým nie je projekt, dovtedy každý jeden výkres je ideové riešenie, ako odborný základ toho, čo budeme robiť. Po našej požiiadavke si lokality prešli, mesto dalo dopracovať túto koncepciu, pripravili základný odhad, materiál je totoţný s mestským čo sa týka filozofie aj nástrojov, len sa budú týkať Severu. Poslanec Gibóda odpovedal, ţe sme si nerozumeli, pretoţe nielen nám mala spoločnosť EEI prezentovať ideu ako by mohla byť MČ spracovaná, ale mala doplniť návrh, ktorý vynechal zámerne alebo mimochodom napr. lokalitu Hroncovej, ul. Boţeny Němcovej. Očakával, že je to na 90% to, čo chce spol. EEI, že to dokáţe zrealizovať. Upozornil na problém návštevníkov severu. Napr. na Mieri – škôlka na Mieri, túto navštevujú rodičia s deťmi. Nie je počítané ţiadne miesto pre návštevníkov, nikde nebudú môcť zaparkovať návštevy. Španielske gymnázium tiež, pri obchodnom dome Billa je vyčlenených 14 parkovacích miest, 2 zaberie polícia. Podľa neho nie je vôbec riešená časť cesty za ul. Národná trieda. Tento materiál mal byť exkluzívne spracovaný pre nás a nebol. Dosť veľký problém s parkovaním na Hroncovej a Boženy Němcovej. Vyčlenené parkoviská pre okolité business centrá. Na amfiteátri nie je parkovisko dostatočne vyuţžvané. Problém je v okolí internátu. Areál Technickej univerzity má dostatok plochy pre študentov, zamestnancov, nemali by sme ukrajovať od obyvateľov. Žiaden protinávrh nie je. Parkovacie miesta Letná bude prenajímať, nebudú pre návštevníkov. Ráta sa s vybudovaním na Starej spišskej ceste. Žiadne parkovacie miesta od EEI budovať nepotrebujeme, lebo parkovacie miesta tam sú. Rovnako na Festivalovom námestí, čo sa týka ja miestneho úradu aj poslancov. Nemyslím si, že suma 35 € suma je odôvodnená aby sa platila na Severe. Nie je mu jasné, že v prípade ak by MZ schválilo túto koncepciu a posunulo MZ MK Košice a následne EEI začne pracovať na tom, aby sa to rozšírilo aj sem. Niektoré lokality tam chýbajú, napr. Národná trieda. Táto oblasť nie je spracovaná, obyvatelia budú mať problém, ako budú parkovať v tejto oblasti. Detailne nerieši problémy návštevníkov ani obyvateľov. MÚ mal pristupovať kritickejšie a mal pripraviť pripomienky. Nemôže tento návrh schváliť s týmto finančným ukazovateľom pre obyvateľov. Vyzval poslancov na zodpovedný prístup.

Ing. Hučko doplnil a vysvetlil. Citujem spoločnosť EEI – koncepcia predstavuje filozofiu a nástroj, má charakter dopravnej štúdie, projekčné návrhy a riešenia majú ilustračný charakter, aby bolo moţné vysvetliť, odhadnúť ekonomický rámec projektu. Pre našu MČ je 400 000 € na vybudovanie okolo 328 parkovacích miest. Detaily sú predmetom projekcie, tieto projekty budeme na vyjadrenie, budú v komisii rozvoja, kedy bude priestor na odsúhlasenie. O čom sa bavíme je koncepcia. Nie je to projekčné riešenie, to ešte neexistuje.

Poslanec Gibóda odpovedal, že v koncepcii nebolo uvedené, čo to bude znamenať, či zastupiteľstvo, komisie, starosta sa bude vyjadrovať. Pripomienkovali sme ju aj v minulosti. Stále by sme mali dať jednoznačné podmienky, za akých MČ chce, aby táto koncepcia fungovala na Severe. Mesto Košice to schváli.

Ing. Hučko odpovedal, ţe spôsob riešenia návštevníkov bude riešený projekčne, tí ktorí nebudú chcieť parkovať v Starom meste, budú parkovať na Severe. Naša situácia sa zhorší enormne. Ak by sme zmenili finančný nástroj, mohli by sme dospieť k tomu, že by sme sem dotiahli viac áut aj z okolia. Pravidlá majú platiť celoplošne. Parkovanie pre návštevníkov je riešené. Ak filozofiu ako nástroj zmeníme, už nebude fungovať.

Poslanec Gibóda reagoval, že nespochybňuje koncepciu. Spochybňuje čo bolo predloţené, že navrhnutá suma je neadekvátna.

Poslanec Bekiaris upresnil, že poslanci chcú schváliť koncepciu riešenia, nie samotnú realizáciu. Tam by mal aj on výhrady. Buď schválime koncepciu EEI alebo nie. Spýtal sa či máme inú koncepciu. To, čo v budúcnosti EEI tým parkovaním by malo vyriešiť je státie a jazda na chodníkoch, zamedziť pokračovaniu v devastácii zelene, revitalizáciu už zničenej zelene, parkovacie miesta, budovanie nových parkovacích miest, vyriešiť problém parkovania, ktorý nastane 1.júla 2016, keď sa rozbehne projekt v Starom meste. Ľudia vo vežiakoch preparkujú pred tie domy, ktoré sú tam. Položil otázku či poslanci chcú schváliť koncepciu, a ak nie, akú majú ešte možnosť. Zatiaľ nikto nepovedal, ak by sme nesúhlasili s tým čo predložilo EEI.

Poslanec Gibóda odpovedal, že nie je proti koncepcii ako takej, mali by sme ju schváliť, ale mali by sme mestu poslať aj naše pripomienky, neschváliť ju holú ako je predložená. Hlavne k cenám a lokalitám.

Poslanec Bekiaris vyzval poslanca Gibódu na predloţenie pripomienok.

Poslanec Filipko, odpovedal na niektoré otázky poslanca Gibódu. Poslanec Gibóda spomínal že nie sú riešené škôlky. Každá škôlka sa rieši individuálne. Škôlky dostávajú nejaké povolenia, môžu odstaviť, vybrať dieťa, odísť. Všetky sa riešia individuálne. Verím, že aj pri Mieri bude vyriešený tento problém keď sa bude projektovať. Bude možné pripomienkovať. Sumu pre rezidentov, my o nej nerozhodneme. Chcem vás požiadať, niekde doplniť do uznesenia, aby pri schvaľovaní poslanci zohľadnili aj občanov Severu. My len odporúčame. Komunikoval s p. Tomanovičom o niektorých detailoch, ktorý ho uistil, že Sever pokračuje v tom istom systéme, žiadne zmeny. Okrem toho, nevieme čo prinesie zmena niekde inde. Vážim si aj kolegu, ktorý tomu venoval veľa času, ak by sme to dnes neschválili, oddialili by sme riešenie a mali by sme oveľa väčšie problémy, bez peňazí, nemohli by sme sa o nich uchádzať. Ako poslanci musíme zobrať zodpovednosť na seba. Vieme, že sme konali v prospech občanov, aby nenastali vážne problémy, ktoré by sme nevedeli riešiť okamžite. Podobné koncepcie dlhé roky sledujem, videl som prezentácie, nakoniec sami občania chceli riešiť ďalšiu zónu, lebo videli že to bolo v ich záujme. Môžeme kľudne, zodpovedne zdvihnúť ruku, lebo to riešime už nejaké 4 roky, bolo možné to pripomienkovať, my sme túto koncepciu verejne prerokovali na miestnom zastupiteľstve. Navrhujem aby sme ten návrh podporili. Máme šancu pomôcť, urobiť to za mestské peniaze. Mohli by sme požadať mestských poslancov, aby na meste obhajovali záujmy obyvateľov MČ.

Poslanec Gibóda odpovedal, ţe na meste budú v konečnom ohľade schvaľovať VZN. Za mestskú časť sú tam len štyria. Aká výška poplatkov bude, schvália to všetci. Poslanci mesta nemôžu svojvoľne schváliť len pre na Sever. Chceme to zmeniť alebo navrhnúť zmeniť na Severe. Napr. pre ZŤP budú bez priradenia užívateľovi. Dnes o to miesto prídu, lebo už to nebude konkrétne pre nich. Nemáme ich toľko, ţe by to bol problém. Ak nebudeme mať pripomienky, to čo platí v Starom meste, bude platiť aj pre nás a nemyslí si, že obyvatelia budú spokojní, ak tu budú platiť 35 €.

Poslanec Polaček súhlasil s predrečníkom. Oznámil, že sa zúčastnil stretnutia na KVP, ktoré zvolal starosta MČ. Všetci boli naladení tak, že žiadna koncepcia, žiadne EEI. Prečo máme platiť za niečo, čo nemáme nárokovateľné. EEI tu bude ešte ďalších 7 rokov, vedenie mesta 2-3 roky. Aj my sme tu nejaký orgán, aj my môžeme hovoriť čo nám v lokalite vadí, chceme nejakú cenu. Podmienky musíme zadefinovať. Sme ochotní s touto koncepciou súhlasiť. Dal návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie: MZ MČ Košice a) žiada starostu predložiť a odkonzultovať návrh dodatku na schválenie s Mestom Košice, s dôrazom na zníženie výšky úhrady v zónach MČ, ohraničenie rezidentskej lokality. b) doplniť návrh organizácie statickej dopravy o neriešené zóny statickej dopravy. Nevieme, aké zóny budú, mali by sme to dostať na papieri. Pôvodne bolo dvanásť zón. Teraz je centrálna zóna rozdelená na 10 zón. Neviem na koľko bude rozdelená MČ. Chcem vidieť dodatok. Je podstatné, aby definitívne dodatok odchádzal z mestskej časti a nie aby ho schválili v MZ.

Poslanec Filipko navrhol, aby dal návrh, aby mesto pred schvaľovaním VZN vyžiadalo stanovisko MČ.

Poslanec Bekiaris upozornil, že čo je to za návrh: zníženie výšky úhrady? Ak chceme dať nejaký návrh, čakám že povieš, 20 ,50, 70. Je to uznesenie nič hovoriace. Žiadame niečo znížiť a nevieme na koľko. Tie podmienky by sme mali dať. Nemôžeme tam dať„ zníženie.

Starosta dal hlasovať o prestávke:  Hlasovanie za –10 , proti –0, zdržal – 0 Návrh bol schválený.

Poslanec Filipko požiadal doplniť bod uznesenia za bod c) , žiadame mesto Košice, aby pred predloţením návrhu dodatku VZN o parkovaní predloţilo tento návrh MČ Sever na zaujatie stanoviska.

Poslanec Polaček reagoval, že VZN a návrh sú dve rôzne záležitosti. Nedozvieme sa ako to bude riešené.

Poslanec Gibóda opätovne opakoval, že táto koncepcia nerieši túto oblasť. Sú tam síce rodinné domy, ale nikoho by netešilo, že predtým mal pred domom 3 autá a teraz 200 áut.

Ing. Hučko odpovedal, že tie lokality, ktoré nie sú riešené, a sú rodinnou zástavbou, tam je problém ten, že by sa na nich vzťahoval rezidentský režim. Lokality, ktoré budú dotknuté sa dajú riešiť projekčne dopravným riešením , napr. zákaz okrem dopravnej obsluhy. V rodinných domoch nepotrebujú parkovanie. Tých 6 lokalít je treba riešiť zahrnutím do VZN a koncepcie a tie lokality, ktoré bud postihnuté dopravnou záťažou, tak tam bude len dopravné riešenie.

Poslanec Polaček sa doomnieva sa, že ak uznesenie bude schválené tak ako bolo predložené, nič sme nevyriešili a dostaneme sa medzi mlynské kolesá a o nejaké obdobie nebudeme mať nijaké nástroje na to, aby sme zmenili návrh. Budem hlasovať proti, nevieme stanoviť podmienky, ktoré sú podstatné. Ak ju schválime, už to nikdy nebudeme vedieť zmeniť.

Starosta Gaj uztvoril diskusiu.

Poslanec Filipko: Návrhová komisia neobdŕţala žiaden iný návrh. Hlasovanie o predloženom návrhu na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever a) schvaľuje Koncepciu riešenia statickej dopravy v meste Košice – špecifikáciu pre zavedenie rezidentskej zóny v Mestskej časti Košice – Sever spracovanú spoločnosťou EEI s.r.o. podľa predloženého návrhu b) odporúča mestu Košice zaradiť Koncepciu riešenia statickej dopravy v meste Košice – špecifikáciu pre zavedenie rezidentskej zóny v Mestskej časti Košice – Sever schválenú Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Sever na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za účelom schválenia VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice v rozsahu schválenej koncepcie pre MČ Košice - Sever. Hlasovanie č. 26 za – 7 , proti –2, zdržal – 1 Uznesenie bolo prijaté.