Polaček a Gibóda žiadajú Rašiho, aby plnil zmluvné povinnosti voči EEI

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, parkovať, podnet, poslanecká kontrola, nezaplatím EEI, odstúpenie od zmluvy, výpoveď EEI

Poslanci mesta Košice Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda (nezávislí) dnes doručili primátorovi mesta Košice žiadosť, aby na základe porušení zmluvného záväzku zo strany EEI s.r.o, zaslal tejto spoločnosti okamžitú výzvu na odstránenie nedostatkov v súvislosti s parkovaním.

celé znenie žiadosti: žiadosť |  žiadosť s URL

„Spoločnosť EEI k 1.júlu 2016 nemala nič hotové, nepostavila žiadne zo sľubovaných 730 parkovacích miest a ani očividne neinformovala mesto Košice, kde, kedy a aké miesta postaví. Naopak, až po 1.7.2016 osádzala necertifikované dopravné značenie ako aj značenie v rozpore z požiadavkami dopravnej polície. Opakovane nerešpektovala normy pri vytváraní parkovacích miest pre invalidov. Nesplnila schválený Harmonogram pre budovanie parkovacích zón ani nepreinvestovala zmluvný záväzok 2 milióny euro. A to i napriek tomu, že mesto posunulo termíny realizácie na žiadosť EEI  o viac ako 12 mesiacov.vyjadril svoje rozhorčenie nad pretrvávajúcou situáciou nezávislý poslanec mesta Košice Jaroslav Polaček.

Ani dnes, po viac ako 30 dňoch od spustenia novej parkovacej koncepcie, spoločnosť EEI nenaplnila svoje zmluvné záväzky.

„Spoločnosť EEI neplní to, čo jej zmluva ukladá a naopak veselo koná mimo jej rámec. Vrcholom všetkého je, že poslancom mesta Košice vydávala karty na parkovanie v celom meste zadarmo, napriek tomu, že na takéto konanie nemala právo. Aké ďalšie karty „vydávala“ a komu sa však nedozvieme, lebo to nevie ani samotná spoločnosť.“uvádza nezávislý poslanec mesta Košice Marcel Gibóda.

Na zrušenie zmluvy s  EEI Rašimu ponúkajú aj konkrétne dôkazy

Primátora mesta Košice Richarda Rašiho (SMER-SD), preto vo svojej ucelenej žiadosti informovali o týchto jednotlivých porušeniach zmluvy zo strany spoločnosti EEI. „Veríme, že na základe tejto žiadosti, ako zodpovedný štatutár mesta Košice a osoba zodpovedná za zverený mestský majetok, podniknete relevantné kroky na ochranu majetku mesta Košice a nás všetkých Košičanov. V opačnom prípade to budeme považovať za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Zároveň to bude dôkazom Vašej osobnej zaangažovanosti v prospech spoločnosti EEI s.r.o. ako aj ľudí za ňou stojacich.“ vyjadrili svoj postoj v žiadosti.

Obaja poslanci sa domnievajú, že primátor svojím nekonaním napĺňa skutkovú podstatu trestného činu v zmysle § 237 Trestného zákona: „Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší ustanovenú povinnosť spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky, ak spôsobí škodu veľkého rozsahu, alebo spôsobí škodu ako člen nebezpečného zoskupenia potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.“

Poslanci od primátora očakávajú, že začne konať v zmysle zmluvného vzťahu a do 3 dní zašle písomnú výzvu spoločnosti EEI, aby odstránila nedostatky, ktoré v žiadosti pomenovali.

Pozn:
Občianski a nezávislí poslanci mestského zastupiteľstva mesta Košice Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda, už od svojho zvolenia v roku 2014 aktívne pristupujú k téme riešenia statickej dopravy v meste Košice. V rámci schvaľovania jednotlivých jej prvkov v roku 2015 a 2016 vždy aktívne vystupovali a podávali pozmeňujúce návrhy v prospech obyvateľov. Aj po schválení VZN 157/2015 o parkovaní aktívne napĺňali svoj poslanecký mandát a upozorňovali zodpovedných na porušenia zákonov, zmlúv a noriem.

celé znenie žiadosti: žiadosť |  žiadosť s URL