Podnet na vykonanie kontroly v EEI

EEI, Košice, Raši, Polaček, Gibóda, parkovanie, zaparkujete, parkovať, podnet, poslanecká kontrola
Podali sme podnet na vykonanie kontroly v súvislosti s výberom parkového v Košiciach:
 • k plneniu uznesenia 157/2015 „O dočasnom parkovaní motorových vozidiel...“,
 • pripravenosti mestskej polície v súvislosti s uznesením 157/2015 od 01. 7. 2016,
 • nehospodárnosti a neefektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Košice v zmysle nájomnej zmluvy č. 2012001646 v znení ďalších dodatkov medzi EEI s. r. o. a Mestom Košice,
 • platnosti uznesení, ktoré prijali poslanci mestského zastupiteľstva v súvislosti s prijatím darov od spoločnosti EEI, s. r. o.

Vážený pán primátor,

na základe nižšie uvedených skutočností Vás žiadame, aby ste v zmysle ustanovení Zákona o meste Košice č. 401/1990 Zb. a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) zabezpečili a vykonali všetky potrebné kroky na dôkladnú kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami v súvislosti  s prijatými uzneseniami a právnymi aktmi, ktoré spoločnosti EEI s.r.o. umožňujú na území mesta Košice správu parkovacieho systému v spojitosti s výberom parkovného.

(celý podnet nájdete TU)

Kontrolované subjekty:

 • Mesto Košice
 • Mestská polícia
 • EEI s.r.o. (na základe § 25 ods. 4 písmeno d))

Kontrolované písomné dokumenty:

 • Nájomná zmluva č. 2012001646 medzi Mestom Košice a EEI s. r. o.
 • Uznesenia          č. 157/2015, č. 428/2016,
 • Interné predpisy usmerňujúce prácu mestskej polície s výberom parkovného,
 • Ine dôkazy preukazujúce funkčnosť zavádzaného parkovacieho systému.

 

Dôvodom podania tohto podnetu a začatia výkonu kontroly sú najmä nasledujúce skutočnosti a podozrenia:

k plneniu uznesenia 157/2015 „O dočasnom parkovaní motorových vozidiel...“,

 • spoločnosť EEI s. r. o. a ani Mesto Košice nedokážu zabezpečiť plnohodnotné naplnenie VZN mesta č. 157/2015 od 01. 7. 2016,
 • Mesto Košice nedisponuje dôkazom preverenia funkčnosti systému parkovania,
 • Mesto Košice pripravuje diskrimináciu rezidentov s platnou parkovacou kartou,
 • Mesto Košice nedisponuje overenou pasportizáciou parkovacích miest,
 • obyvatelia mesta disponujú nelegálne vystavenými bezplatnými parkovacími kartami.

pripravenosti mestskej polície v súvislosti s uznesením 157/2015 od 01. 7. 2016, príslušníci mestskej polície:  

 • nedisponujú deklarovaným elektronickým systémom na identifikovanie porušiteľov VZN,
 • neprešli školením, ktoré  spoločnosťou EEI, s. r. o. v rámci prevádzkovania parkovania zavádza,
 • disponujú zmätočnými informáciami ako napr.: „Mestská polícia bude v prvých týždňoch upozorňovať vodičov s mimokošickými evidenčnými číslami áut, že na miestach pre rezidentov nemôžu parkovať. Pri ďalších porušeniach budú riešení už represívne“. http://kosice.korzar.sme.sk/c/8208041/rezidentska-karta-moze-byt-kosicanom-prve-tyzdne-nanic.html#ixzz4CrlSSMpF
 • sú nabádaní diskriminovať návštevníkov mesta Košice.

o nehospodárnosti a neefektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Košice v zmysle nájomnej zmluvy č. 2012001646 v znení ďalších dodatkov medzi EEI s. r. o. a Mestom Košice,

 • miestne komunikácie na dočasné parkovanie nie sú riadne a ani účelne označené,
 • parkovacie automaty v zmysle návrhov nie sú osadené a ani plne funkčné,
 • deklarovaný elektronický systém a kontrola parkovania nie sú funkčné,
 • len menej ako 20 % rezidentov v zónach 1 - 10 disponuje platnou parkovacou kartou,
 • neoprávnené rozdávanie bezplatných parkovacích kariet,
 • neplatnosť dodatkov k zmluve z dôvodu neurčitosti predmetu nájmu,
 • neefektívne, neúčelne a nepreukázateľné  preukazovania oprávnenosti príjmov pre mesto Košice z parkovacích zón 1-10.

platnosti uznesení, ktoré prijali poslanci mesta Košice v súvislosti s prijatím darov od spoločnosti EEI, s. r. o.

 • výkon uznesení č. 157/2015, č. 428/2016 z dôvodu porušenia zákona o konflikte záujmov (prijatím daru od EEI, s. r. o) môže byť zmarený.

V zmysle zákona o obecnom zriadení § 25 ods. 4 zákona písmeno c), d), e) 369/1990 Zb., je poslanec oprávnený najmä:

1. písm. c) požadovať vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa činností, ktoré uskutočňujú orgány obce

2. písm. d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, 

3. písm. e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení,

Na základe uvedeného žiadame, aby nám bolo umožnené zúčastniť sa kontroly, ktorá preukáže:

 • plnenie nájomnej zmluvy,
 • pripravenosť mestskej polície,
 • plnenie uznesení, ktoré prijali poslanci mesta Košice.

Z písomných dokumentov vás žiadame predložiť do 30. 6. 2016 :

 1. Protokoly zo školenia príslušníkov mestskej polície (MsP),
 2. Protokoly o odovzdaní /prijatí technického zabezpečenia pre výkon služby MsP/,
 3. Protokoly o odovzdaní parkovacích miest spoločnosti EEI, s. r. o v zónach 1 - 10,
 4. kompletnú pasportizáciu parkovacích miest v zónach 1 - 10 ku dňu 30. 6. 2016,
 5. kompletnú pasportizáciu miest, na ktorých EEI vybuduje parkovacie miesta k 1. 7. 2016
 6. Protokoly o osadení a funkčnosti parkovacích automatov,
 7. preukázať právny dôvod vydávania bezplatných parkovacích kariet,
 8. identifikáciu rizík z dôvodu nefunkčnosti systému.

ako aj vykonať pre poslancov prezentáciu preukazujúcu funkčnosť celého parkovacieho systému v meste Košice.

Z dôvodu vážneho podozrenia nepripravenosti a nefunkčnosti celého parkovacieho systému v meste Košice od 1. 7. 2016, požadujeme, aby orgány kontroly mesta Košice zabezpečili preukázanie funkčnosti systému poslancom mesta do 30. 6. 2016

alebo,

aby primátor mesta Košice na vlastný podnet  zvolal mimoriadne mestské zastupiteľstvo za účelom zrušenia, resp. pozastavenia platného VZN č. 157/2015.