MOST CEZ RUŽÍN zodpovednost a alternatívy

Poslanci Rastislav Trnka a Jaroslav Polaček (obaja nezávislí) so znepokojením sledujú ako sa vyvíja situácia okolo mosta č. 547020 nad vodnou priehradou Ružín. KSK v drvivej väčšine ústami hovorkyne p. Bobríkovej neuspokojivo a zavádzajúco vysvetľuje okolnosti uzavretia mosta a jeho "rekonštrukcie".

"Je dôležité, aby sme vylúčili akýkoľvek vplyv, úmyselný či neúmyselný, politického tria Trebuľa – Raši – Žiga na prevádzku mosta cez Ružín, ktorý pripomíname je ešte stále majetkom nás všetkých."

Problému nedostatočnej kontroly zaťaženia ciest a mostov sa poslanec Trnka na KSK venuje dlhodobo (Košická župa má funkčné, no nepoužiteľné váhy na preťažené kamióny, Radšej kúpme váhy na preťažené kamióny) Naposledy Trnka dostal odpoveď na jeho interpeláciu k stavu mosta (10.11.2016) od predsedu Zdenka Trebuľu (SMER-SD) (príloha č. 1) kde sa okrem iného píše: "v súčasnosti bola pozorovaná deformácia nosnej konštrukcie mosta", KSK prijalo "okamžité opatrenia v záujme bezpečnosti cestnej premávky a ochrany mosta" (obmedzenie prejazdu vozidiel nad 12,5t).

Vo všeobecnosti mosty na Slovensku musia byť spravované správcom podľa technického predpisu TP 14/2013 (príloha č. 2), tzn. mosty musia byť každoročne monitorované niekoľkými prehliadkami a na základe týchto prehliadok musia byť zaradené do určitého stupňa stavebno-technického stavu od I. do VII. stupňa.

Siedmy stupeň znamená havarijný stav a nie je možné ho užívať. Tomuto stupňu predchádza VI. Stupeň:"stav – veľmi zlý, výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť a nedajú sa odstrániť bez výmeny poruchových alebo doplnenia chýbajúcich súčastí. Výsledok vidíme teraz."

Zodpovednosť a zanedbanie povinností zo strany KSK

Trnka sa preto pýta: "Je alebo nie je deformácia konštrukcie mosta taká, ktorá ovplyvňuje zaťažiteľnosť mosta? Ak Áno, prečo nebola okamžite zabezpečená kontrola prejazdu vozidiel nad 12,5t v čase, keď sa most dostal do posledného stupňa možnej prevádzky. Ako je možné, že KSK nekonalo a ohrozovalo životy obyvateľov?“ Trnka doplnil: „Predseda Trebuľa len táral o nákupe certifikovaných váh, hoci som ho na to niekoľkokrát už v roku 2015 upozorňoval.“ Polaček upozornil, že podľa správy, ktorú KSK uverejnilo v roku 2014 žiaden z mostov v okrese Košice okolie sa nenachádzal v havarijnom (VII.) a ani vo veľmi zlom (VI.) posudzovanom stupni.„Ak sa cez most za posledné dva roky neprevalilo cunami ako je možné, že sa most, ktorý je monitorovaný priebežne, dostal do stavu na spadnutie? Ak by si zodpovední robili svoje povinnosti, dnes by most slúžil obyvateľom a KSK, by malo dosť času pripraviť rekonštrukciu a vybudovať alternatívne trasy pre obyvateľov v regióne.“, vysvetlil Polaček

Poslanci preto požiadali o všetku dokumentáciu včítané revíznych správ za posledných 15 rokov k mostu č. 547020 nad Ružínom, ktorú plánujú dať na kontrolu aj iným odborníkom, nielen tým, ktorí pracujú pre KSK.

R. Trnka dodal:"Už v čase, keď sa most nachádzal v zlom stave mala byť vypracovaná projektová dokumentácia k rekonštrukcii, resp. výstavbe nového mostu s vypracovaním náhradnej trasy, čo vyplýva z Technických podmienok systému hospodárenia s mostami, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy podľa bodu 14.7.1. Zanedbaním si povinnosti zo strany KSK sme dnes skomplikovali život tisícom ľudí." Za vrchol cynizmu Trnka považuje aj to, že dňa 5.12.2016, keď sa schvaľoval rozpočet KSK sa predseda KSK Trebuľa chválil, ako majster sveta, rekordnými investíciami do dopravnej infraštruktúry za takmer 20mil. €. Trebuľa však v tom čase musel vedieť o probléme s mostom avšak nenavrhol ani cent na projektovú dokumentáciu, či "rekonštrukciu" mosta cez Ružín. Nehovoriac o tom, že takú vážnu informáciu akou je spadnutie mosta, ktorý spája niekoľko regiónov nezverejnil ani poslancom a ani v nijakom inom materiály.

Alternatívy dočasného prejazdu osobných motorových vozidiel počas uzatvorenia mostu.

I napriek vážnemu zanedbaniu povinností pri správe majetku zo stany KSK, ktoré treba vyšetriť, poslanci Trnka a Polaček požadujú od KSK riešenie dočasného prejazdu obyvateľov a vozidiel. „Je potrebné, aby sme obyvateľom vytvorili čo najväčší komfort pri preprave z Hnileckej doliny a okolia Ružínskej priehrady do krajského mesta, nakoľko sa už dnes predpokladá, že uzávera mostu môže trvať aj viac ako 24 mesiacov“ navrhujú poslanci.

Poslanci po porade s odborníkmi na vodohospodárske diela a cestnú infraštruktúru predložili alternatívy:

  • Čiastočné zníženie hladiny vodnej nádrže a "pokládku cestných panelov" na starú cestu, ktorá pod hladinou dodnes je a prechádzala cez zaplavenú obec Košické Hámre. (príloha č. 3). Predpokladanié zníženie hladiny odborníci odhadujú na 2-3 metre.
  • Prenájom kompy, ktoré KSK zamietlo bez odborného posúdenia. Postačujúci maximálny ponor niektorých plavidiel je do 0,95 metra. (Parametre kompy Ostrava, Príloha č. 4)
  • Využitie ženijných mechanizmov Armády Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Košickom kraji Okresným úradom.
  • Výstavba a plná rekonštrukcia súčasnej „lesnej cesty“ medzi obcou Opátka a Zlatníkom v najkritickejších úsekoch, ktoré sú v majetku Mesta Košice. Mesto Košice a je vlastníkom 1/3 súčasnej lesnej cesty. Primátor mesta Košice Richard Raši odmietol zaradiť na bod rokovania mestského zastupiteľstva 12.12.2016 tému ohľadne vyjadrenia podpory a riešenia situácie v súvislosti s uzáverou mosta na návrh poslanca Polačeka.

Prvé tri riešenia si vyžadujú úpravu brehov ku vodnej nádrží, pričom nespevnené vstupy pre motorové vozidla existuje v okolí mosta niekoľko.

Preťažovali most aj Mestské lesy Košice?

V okolí priehrady Ružín v lesných užívateľských celkov Ružín, Opátka, Košická Belá, Kojšov, Jahodná hospodária na majetku mesta Košice, ktorý patrí k najväčším lesným majetkom v neštátnom vlastníctve v strednej Európe – Mestské lesy Košice a.s. Preto si poslanci položili aj otázku, či dôvodom neváženia vozidiel, ktoré užívajú cestu sú nepísané dohody o vývoze dreva z Košických lesov cez most prostredníctvom preťažených vozidel na ktoré „neplatia“ cestné pravidlá.

„Budeme sa pýtať aj Mestských lesov a Mesta Košice, aby preukázateľne vyvrátili užívanie mosta cez Ružín ich vozidlami ako aj vozidlami ich odberateľov. Je dôležité, aby sme vylúčili akýkoľvek vplyv, úmyselný či neúmyselný, politického tria Trebuľa – Raši – Žiga na prevádzku mosta cez Ružín, ktorý pripomíname je ešte stále majetkom nás všetkých“, uzavreli poslanci.

Výzva predsedovi KSK

V mene obyvateľov dotknutých obcí a obyvateľov mesta Košice požadujeme, aby predseda KSK Z. Trebuľa (Smer-SD) osobne, úplne, pravdivo a verejne informoval o zodpovednosti konkrétnych ľudí za stav, v ktorom sa most č. 547020 nachádza a vyvodil voči nim zodpovednosť, s termínom do 20.januára 2017.