List primátorovi k rokovaniu zastupiteľstva o EEI

EEI fake, Raši, parkovanie, Košice, Polaček, primátor

Vážený pán primátor mesta Košice Richard Raši.

Zasielame Vám list, ktorým Vás upozorňujeme na:

  • zavádzajúce a klamlivé analýzy od parkovacej spoločnosti EEI, ktoré ste nám predložili na rokovanie MZ,
  • opätovné nedodržiavanie Rokovacieho poriadku MZ,
  • svojvoľný zásah do obsahu prerušených bodov rokovania MZ.

        Dňa 11.12.2017 na XVIII. zasadnutí MZ sme ako poslanci Mestského zastupiteľstva Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček navrhli zaradiť do programu rokovania bod číslo 1/1 s názvom „Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o.“ . Ako predkladatelia, navrhovatelia a zároveň spracovatelia bodu rokovania (viď príloha) sme predložili súbor uznesení, pričom po cca. hodinovej rozprave, poslanec Sitkár prerušil rokovanie k bodu programu na základe Rokovacieho poriadku. Poslanec Sitkár požadoval procedurálnym návrhom citujem: „...pozvať sem aj z EEI ľudí, pripraviť právnu analýzu, ale pripraviť ju aj s finančným dopadom na mestá a rozobrať si to naozaj ako bod na ďalšom zastupiteľstve.„

        Vami predloženou pozvánkou na XIX. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12.02.2018, je obsahovo príbuzným bodom k prerušenému bodu bod číslo 12. Zverejnený materiál k tomuto bodu sa však nijako neodvoláva na nami predložený materiál 11.12.2017 a ani nijako nereflektuje na uznesenia, ktoré boli s návrhom predložené a z ktorých vyplynul procedurálny návrh. Materiál neobsahuje žiadne pôvodné informácie, ktoré sme na rokovanie pripravili. Dôvodová správa absentuje v tomto bode úplne.

        Ako predkladatelia prerušeného bodu nesúhlasíme s kvalitou predloženého materiálu a ani s tým, aby ste sa stali predkladateľom materiálu v bode, ktorý sme navrhli, predložili a pôvodne aj spracovali. S vašim postupom Ste nás vopred neoboznámili a ani nekonzultovali s nami zadanie analýz a ich predloženie na rokovanie MZ. Vašou úlohou bolo v zmysle Rokovacieho poriadku v spojitosti s procedurálnym návrhom:

a)      Pozvať zástupcov spoločnosti EEI na rokovanie.
b)      Pripraviť právnu analýzu k predloženým uzneseniam t.j  o

  • nesplnení schváleného harmonogramu riešenia statického parkovania (nikde v materiáloch neexistuje ucelená analýza spojená s porovnaním dohodnutých termínov, či časového plnenia dodávok harmonogramov, resp. podrobná analýza dodania/nedodania cca 1500 parkovacích miest),
  • vyvodení zodpovednosti a sankcií v zmysle Nájomnej zmluvy,
  • vypovedaní Nájomnej zmluvy.

        Preto Vás vyzývame, dodržujte Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach (§ 28 Prerušenie rokovania k bodu programu)! Ako primátor nemáte oprávnenie svojvoľne zasahovať do prerokovávaného bodu. Vašou úlohou v zmysle procedurálneho návrhu je doplniť materiál a nemeniť ho podľa Vašich pocitov a pocitov Vašich donorov. Veríme, že si neželáte zmariť rokovanie o parkovaní a prevádzkovateľovi parkovacieho systému.

 

        Vážený pán primátor.

        V závere nám dovoľte zareagovať aj na Vami pripravené materiály do mestského zastupiteľstva. Predložili ste nám totiž právnu analýzu, ktorej adresátom bola spoločnosť     EEI s.r.o a na základe ktorej sa verejnosť i poslanci majú rozhodovať. Nie je opodstatnené, aby sa poslancom podsúvala právna analýza (JUDr. Andreja Leontieva, LL.M) nájomnej zmluvy objednaná (a platená) spoločnosťou EEI s.r.o.,  ktorou hrozí práve v tejto veci potencionálny spor. Navyše, ak táto analýza zamlčiava hlavný dôvod, ktorý ju robí bezcennou až zavádzajúcou. Týmto dôvodom (ktorý napodiv odhalili skôr médiá – viď Korzár 5.2.2018, než právnici mesta!) je zamlčanie platného rozsudku Najvyššieho súdu, ktorý zrušil rozsudok Krajského súdu, na ktorom je postavená analýza. V spojitosti s materiálom, ktorý spracoval referát právny a legislatívny a ktorý sa opiera  aj o stanovisko JUDr. Leontieva, tento materiál vnímame ako nedôveryhodný a ako materiál, ktorý klame a zavádza obyvateľov mesta a poslancov. Takúto analýzu nemožno považovať ani len za hlúpy žart, ale za Váš výsmech, nekompetentnosť  a ľahostajnosť k mestu a jeho obyvateľom.

        Preto Vás žiadame stiahnuť bod 12. „Informácia o prerušenom bode z XVIII. zasadnutia MZ zo dňa 11.12.2017 - Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o.“ z rokovania XIX. zasadnutia MZ (12.02.2018), ktorý v žiadnom prípade nezodpovedá prerušenému bodu a predložené materiály sú pri najmenšom zmätočné.

        Zároveň požadujeme v zmysle rokovacieho poriadku pripraviť pokračovanie rokovania nami navrhnutého a prerušeného bodu z XVIII. zasadnutia MZ zo dňa 11.12.2017 na MZ v náhradnom termíne 16.4.2018 a nami predloženým materiálom pripraviť korektné, relevantné a pravdivé analýzy, stanoviská a podklady tak, ako to požadovalo MZ. Nemáme výhrady, aby prepracované materiály (s výnimkou analýzy dodanej spoločnosťou EEI, s.r.o) pripravené k plánovanému bodu č. 12 na najbližšie XIX. zasadnutie MZ boli doplnené do prerokovania prerušeného bodu.

 

S úctou

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda
poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach