Kontrola NKÚ a parkovanie od EEI témami rokovania zastupiteľstva v Košiciach

Poslanci Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda požiadali svojich poslaneckých kolegov o doplnenie dvoch bodov do programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. septembra 2017. Podporiť ich a vypočuť si reakciu primátora Mesta Košice Richarda Rašiho ako aj poslancov mesta Košice môžete osobne na mestskom zastupiteľstve od 8.00 hod. alebo sledovaním online prenosu na www.kosice.sk

Bod 3.1 Prerokovanie Stanoviska odborného útvaru k zverejneniu protokolu NKÚ o výsledkoch kontroly hospodárenia mesta Košice

Bod 3.2. Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o.

Odôvodnenie (uznesenia v prílohe):

Bod 3.1 Prerokovanie Stanoviska odborného útvaru k zverejneniu protokolu NKÚ o výsledkoch kontroly hospodárenia mesta Košice

Dňa 14.9.2017 bolo poslancom mesta Košice zaslané stanovisko odborného útvaru k zverejneniu protokolu o výsledkoch kontroly hospodárenia mesta Košice. Toto stanovisko bolo reakciou na výzvu poslanca Polačeka adresovanú primátorovi mesta Košice dňa 5.9.2017, so žiadosťou o zverejnenie stanoviska mesta Košice ako aj žalôb, ktorými sa mesto Košice bráni voči kontrolným zisteniam. Táto žiadosť sa vzťahovala na pred časom zverejnený Protokol NKÚ o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol, Mesto Košice, zo dňa 21. 12. 2016, č. Z-011327/2016/1090/PHA. Účelom žiadosti poslanca Polačeka nebolo špekulovať a vynášať súdy, ale zabezpečiť verejnú kontrolu nad informáciami spojenými s predmetnou kontrolou NKÚ.

Musíme konštatovať, že zaslané anonymné stanovisko odborného útvaru nevieme identifikovať, nakoľko nie je jasné, aký odborný útvar toto stanovisko vypracoval, či to bol odborný útvar MMK alebo inej organizácie. Zároveň nie je zrejmé, kto za toto stanovisko zodpovedá, teda nie len to, kto ho vypracoval a nesie zaň odbornú garanciu, ale aj kto ho poslancom predkladá a nesie zaň politickú zodpovednosť.

Preto po preštudovaní zaslaného stanoviska a konzultácii s našimi právnymi zástupcami musíme konštatovať, že sa nestotožňujeme s argumentáciou uvedenou v tomto stanovisku. Uvedené žaloby a iné oficiálne stanoviská mesta Košice boli vypracované z verejných zdrojov. Preto z ohľadom na zákon č. 211/2000 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám má verejnosť právo na poslancom Polačekom požadované informácie.

Preto Vás žiadame o podporu tejto žiadosti o transparentný tok informácii a jednotlivé body žiadosti poslanca Polačeka Vám predkladáme ako samostatné návrhy na uznesenia. Veríme, že našej snahe o zvýšenie transparentnosti mesta Košice vyjadríte podporu (návrh uznesení v prílohe).

Bod 3.2. Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o.

V zmysle Nájomnej zmluvy 2012001646 medzi Mestom Košice (prenajímateľ) a EEI s.r.o (nájomca) z roku 2012 v článku VI. odsek 1 – 3, sme schválili ako poslanci mestského zastupiteľstva cit: „Koncepcia bude predstavovať záväzný harmonogram prevádzkovania, výstavby a rozšírenia MPS a bude podliehať schváleniu MZ“ Tento harmonogram sa stal súčasťou zmluvy pričom cit: “Nájomca sa v zmysle tejto Zmluvy zaväzuje zapracovať prípadne podmienky schvaľujúceho orgánu do predloženej koncepcie v lehotách a spôsobom dohodnutým so schvaľujúcim orgánom Prenajímateľa“ Zároveň sa Zmluva odvoláva na záväzok v článku VII odsek 3 preinvestovať v zmysle Harmonogramu a Koncepcie cit: „finančné prostriedky v celkovom min. objeme investičných prostriedkov 2 000 000 eur bez DPH a to v rozsahu a čase odsúhlasenom v zmysle článku VI, bod 1“

Na základe uznesenia 492 a tlaku verejnosti:
a)  22.09.2016 primátor mesta Košice upozornil spoločnosť EEI, s.r.o na nedostatky pri implementácii systému parkovania v Košiciach a žiadal splnenie 37-týždňového harmonogramu.
b) V polovici mája 2017 primátor mesta opätovne vyzval parkovaciu spoločnosť EEI, aby do konca augusta 2017 splnila harmonogram riešenia statického parkovania, schválený poslancami mestského zastupiteľstva v júni 2015.

Na základe vyššie spomenutých výziev: 
A) Mesto Košice naplnilo zmluvnú podmienku v článku XIII. (Ukončenie zmluvy) bod 2. čím mu vznikol nárok zmluvu VYPOVEDAŤ (článok XIII. Bod 1.5)
B) Zároveň, uznesenie, ktorým sme schválili Harmonogram vybudovania parkovacích miest nebolo splnené čím spoločnosť EEI, s.r.o. porušila aj ďalšie zmluvné záväzky.

Preto je potrebné na rokovaní MZ skonštatovať, že uznesenie nebolo splnené a požiadať primátora mesta Košice aby vyvodil v zmysle článku XII zodpovednosť, sankcie a samotnú zmluvu vypovedal podľa článku XIII. bod 1.5. (návrh uznesenia v prílohe)

Navrhované body majú vplyv na ujmu (odvrátenie škôd) s hospodárením a majetkom mesta Košice ako aj na plnenie úloh samosprávy. Preto, žiadame o váš súhlas s výnimočným zaradením týchto bodov do programu rokovania i napriek tomu, že neprešli § 9 až § 13 RP.

 

Ing. Jaroslav Polaček, Mgr. Marcel Gibóda

Poslanci MZ Košice a MZ Košice – Sever